ΛΕΒΗΤΑΣ C/80 TSK Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό. Διαθέτει:

  • Κορμό απαγωγής καπναερίων με ανάκτηση θερμού αέρα, κατασκευασμένος με διάκενο και συνδεδεμένος με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα, τοποθετημένη έτσι ώστε τα καπναέρια εξόδου να περιβάλλουν πλήρως την επιφάνεια εναλλαγής, θερμαίνοντας έτσι τη ροή του αέρα που διοχετεύεται με φυσικό ή τεχνητό τρόπο για τη θέρμανση του χώρου.

  • Τάμπερ καπναερίων με αυτόματο και χειροκίνητο κλείσιμο

  • Συρόμενη πόρτα με στεγανό κλείσιμο

  • Υαλοκεραμικό κρύσταλλο ανθεκτικό στους 750°

  • Μηχανισμό ρύθμισης αέρα καύσης

Ο Λέβητας C/80 TSK μπορεί να συνδεθεί στην παραδοσιακή θερμική εγκατάσταση του διαμερίσματός σας ως μοναδική πηγή θερμότητας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα αερίου κλειστού δοχείου διαστολής. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με σερπαντίνα για την ταχεία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Η μεγάλη ισχύς και η υψηλή απόδοση του λέβητα
ClimaCaloR εξασφαλίζονται από την επιφάνεια εναλλαγής των 3 m², η οποία δημιουργείται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, μέσω μιας δέσμης σωλήνων που επιτρέπει την εκμετάλλευση όλης της θερμότητας της φλόγας και των καπναερίων που απελευθερώνεται με την καύση των ξύλων.